Regulamin Hotelu REGULAMIN AIRPORT HOTEL OKĘCIE

REGULAMIN AIRPORT HOTEL OKĘCIE

Drodzy Goście, w trosce o Państwa bezpieczeństwo i komfort prosimy o zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.

Regulamin jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez potwierdzenie rezerwacji lub inną czynność, która może zostać uznana jako zawarcie umowy.

Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które przebywają na terenie Airport Hotel Okęcie i jest dostępny w recepcji Hotelu oraz w każdym pokoju hotelowym.

Podmiotem prowadzącym Hotel jest spółka KONCEPT 2000 + Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą i adresem w Warszawie  kod pocztowy 02-148  przy ul. Komitetu Obrony Robotników 24, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000677015 NIP 5223091597.

§ 1

Doba hotelowa, rezerwacje i meldunek

 1. Pokój wynajmowany jest na doby. Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu, najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę
 2. Doba hotelowa trwa od godz. 15:00 do godz. 12:00 dnia następnego.
 3. Zameldowanie w hotelu odbywa się na podstawie okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 4. Gość hotelowy ma obowiązek okazać oryginał dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podać występujące w nim dane konieczne do wykonania usługi- w tym między innymi imiona, nazwisko, adres zameldowania, numer PESEL lub inny numer identyfikujący osobę, numer dokumentu tożsamości. Podanie tych informacji jest konieczne do zameldowania w Hotelu.
 5. Hotel zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za część lub cały pobyt, a także dokonania weryfikacji karty kredytowej podanej jako gwarancja rezerwacji w terminie 7 dni przed datą planowanego przyjazdu Gościa.
 6. Potwierdzenie rezerwacji stanowi dokument zawarcia umowy pomiędzy Gościem i Hotelem.
 7. Wcześniejsze zameldowanie (przed godz. 12:00) jest możliwe w miarę dostępności pokoi. Opłata za wcześniejsze zameldowanie wynosi 80,00 zł.
 8. Hotel obciąża Gościa opłatą za pełną dobę hotelową jeżeli:

a) Gość rezygnuje z pobytu w czasie trwania doby hotelowej;

b) Gość nie odwoła rezerwacji pokoju w terminie do godziny 16:00 w dniu przyjazdu;

c) Gość nie dotrze w zaplanowanym terminie do Hotelu.

 1. Obciążenie określone w § 1 ust. 7 powyżej jest dokonywanie zgodnie z obowiązującą ceną dnia, w szczególności jeżeli pobyt w Hotelu miał mieć miejsce w terminach targowych.

§ 2

Przedłużenie pobytu

 1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przyjęcia, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Życzenie przedłużenia pobytu Hotel uwzględni w miarę posiadanych możliwości i nie jest ono wiążące dla Hotelu.
 2. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu gościa poza okres wskazany w dniu przyjęcia w sytuacji, gdy Gość nie dokonał pełnej płatności za dotychczasowy okres pobytu lub w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu Hotelu
 3. Przedłużenie pobytu ponad dobę hotelową związane z brakiem opuszczenia pokoju, po przekroczeniu godz. 12:00, jest dodatkowo płatne w kwocie 80 zł, jeżeli Gość opuści pokój do godz. 18:00. Po godz. 18:00 Gość zostanie obciążony kwotą za dodatkową dobę hotelową (zgodnie z obowiązującą ceną dnia).

 

 

§ 3

Warunki pobytu Gościa oraz odwiedzających go osób w Hotelu

 1. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 2. Osoby niezameldowane w Hotelu mogą przebywać gościnnie w pokoju hotelowym od godz. 10:00 do godz. 22:00.
 3. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który:
  1. podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin Airport Hotel Okęcie, wyrządzając szkodę na mieniu hotelowym lub na mieniu innych Gości, albo szkodę na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w Hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Hotelu;
  2. w chwili zameldowania jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu;
  3. zachowuje się w sposób agresywny lub znajduje się w stanie wskazującym na działanie substancji psychoaktywnych.

§ 4

Usługi świadczone przez Hotel

 1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w Recepcji, co umożliwi Hotelowi niezwłoczną reakcję.
 2. Hotel ma obowiązek zapewnić:
  1. warunki pełnego i niezakłóconego wypoczynku Gościa,
  2. bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
  3. profesjonalną i miłą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hotelu,
  4. sprzątanie pokoju i wykonanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę lub takie życzenie,
  5. sprawną pod względem technicznym usługę.

W przypadku wystąpienia usterek, które nie mogą być usunięte, Hotel dołoży wszelkich starań, by w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.

§ 5

Usługi dodatkowe świadczone przez Hotel

 1. Na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  1. udzielanie informacji związanych z podróżą i pobytem,
  2. budzenie o oznaczonej godzinie,
  3. przechowanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w Hotelu,
  4. przechowanie bagażu (Hotel może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego);
  5. transfer na Lotnisko oraz z Lotniska Chopina w godzinach i zgodnie z zasadami określonymi w Rozkładzie Jazdy Shuttle Busa (rozkład jazdy dostępny jest w Recepcji).

§ 6

Odpowiedzialność Hotelu

 1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej. Wszystkie przypadki kradzieży zostaną zgłoszone na Policję.
 2. Gość powinien zawiadomić Recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Hotel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową, artystyczną lub sentymentalną wyłącznie, jeżeli przedmioty te  zostały przekazane na przechowanie do depozytu w Recepcji.
 4. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do Hotelowego depozytu przedmiotów o dużej wartości oraz znacznych kwot pieniężnych, które przekraczają możliwości Hotelu odnośnie ich przechowania w depozycie.
 5. W przypadku utraty lub uszkodzenia przedmiotów, o których mowa powyżej, odszkodowanie nie przekracza sumy ustalonej zgodnie z art. 849 Kodeksu cywilnego.
 6. Za rzeczy pozostawione w pokoju hotelowym, a niezabezpieczone w sejfie, Hotel odpowiada jedynie na warunkach i zasadach określonych w § 6 ust.1 Regulaminu.
 7. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie/utratę samochodu lub innego pojazdu Gościa, przedmiotów i żywych zwierząt w nim pozostawionych.

 

§ 7

 

Odpowiedzialność Gościa

 

 1. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju zniszczenia/uszkodzenia wyposażenia Hotelu oraz wszelkich urządzeń technicznych Hotelu powstałych z winy jego lub z winy odwiedzających go osób.
 2. Za szkody wyrządzone z winy dzieci odpowiadają ich opiekuni prawni.
 3. Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu w przypadku opóźnienia w uregulowaniu należności za pobyt i świadczone usługi.

§ 8

Cisza nocna

 1. W pokojach hotelowych obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22:00 do godziny 6:00 dnia następnego.
 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

§ 9

Postanowienia dodatkowe

 1. Karta Gościa jest dokumentem zameldowania w Hotelu.
 2. Recepcja hotelowa wydaje Kartę-klucz na podstawie dokumentu tożsamości Gościa.
 3. W przypadku zagubienia Karty-klucza Recepcja wydaje jego duplikat na podstawie dokumentu tożsamości Gościa zameldowanego w danym pokoju.
 4. Usługi dodatkowe (np. gastronomiczne) mogą obciążać rachunek Gościa i być uregulowane przy wymeldowaniu pod warunkiem ustanowienia gwarancji płatności w formie preautoryzacji karty kredytowej lub depozytu w gotówce.
 5. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia pokoju oraz źródeł otwartego ognia. Zabronione jest także przechowywanie materiałów wybuchowych i łatwopalnych oraz wykorzystywanie wyposażenia pokoju niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 6. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien upewnić się, czy drzwi do pokoju zostały prawidłowo zamknięte.
 7. Przed ostatecznym opuszczeniem pokoju prosimy o sprawdzenie, czy zostały zabrane wszystkie rzeczy osobiste, kosztowności, dokumenty itp.
 8. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych, broni, amunicji, materiałów łatwopalnych oraz wybuchowych.
 9. Poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia Hotelu nienaruszającymi ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania, Goście nie mają prawa dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu.

§ 10

Zakaz palenia

 1. W pokojach hotelowych obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych.
 2. Papierosy i inne produkty tytoniowe można palić wyłącznie w miejscach wyznaczonych i oznakowanych.
 3. W przypadku stwierdzenia palenia wyrobów tytoniowych w pokoju zostaną naliczone koszty odświeżenia pokoju w wysokości 500 zł.

§ 11

Zwrot rzeczy pozostawionych przez Gościa

 1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na wskazany przez Gościa adres, na koszt Gościa.
 2. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji Hotel przechowa te przedmioty przez trzy miesiące, a po upływie tego okresu będzie naliczane wynagrodzenie za przechowanie rzeczy w wysokości wynikającej z cennika. Pozostawione rzeczy zostaną wydane po zapłacie wynagrodzenia za ich przechowanie. Produkty spożywcze będą przechowywane ze względu na swoje właściwości przez okres ich przydatności co spożycia.

§ 12

Obecność zwierząt

 1. Airport Hotel Okęcie akceptuje obecność zwierząt. Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do usuwania wszelkich nieczystości pozostawionych przez zwierzę.
 2. Pobyt zwierzęcia jest dodatkowo płatny w kwocie 70 zł za dobę za jedno zwierzę.
 3. W miejscach ogólnodostępnych zwierzęta należy trzymać na smyczy oraz w kagańcu.
 4. Szczegółowe zasady pobytu zwierząt w Hotelu opisane zostały w odrębnym regulaminie.

****

Dziękujemy za zapoznanie się treścią Regulaminu. Wysoko cenimy Państwa współpracę w przestrzeganiu jego zapisów, co ma służyć zapewnieniu spokojnego i bez­piecznego pobytu wszystkim Gościom.

 

 

Pokaż na mapie
Newsletter
Bądź zawsze na bieżąco z najnowszymi promocjami i wydarzeniami!

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez KONCEPT 2000+ Sp. z o.o. sp.k., Komitetu Obrony Robotników 24, 02-148, Warszawa Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane